Mapa dels Indicadors Infoparticipa

El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat l'any 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

Un producte iniciat el 2014 que pretén proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector. Ciutadania Plural. Passat i present personal i col·lectiu.

Un projecte concebut com una eina que utilitza les possibilitats que ofereixen les tecnologies digitals per proporcionar una metodologia que faciliti la participació personal en la construcció de coneixement col·lectiu de forma cooperativa i en xarxa.

L'Ajuntament del Brafim és inclòs al Mapa Infoparticip@ del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual estableix 52 indicadors per a avaluar la transparència de les corporacions locals. En podeu consultar la llista al següent apartat:

Consulta el resultat de les avaluacions en el Mapa Infoparticipa 

  Qui són les i els representants polítics? 
1Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
3Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?
5Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
6Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
7Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)
8Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?
9Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa? 
10Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?
11Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
12Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
13Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
14Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?
15 Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? 
16 Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? 
17Es publiquen les actes del Ple Municipal?
18 Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern) 
19 Es publica el Pla de Govern? 
20Es publica la normativa municipal?
21Es publica la normativa urbanística?
22 Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? 
23Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
24 Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? 
25Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat)
26Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?
27Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
28Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?
29Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)
30Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)
31Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? 
32Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?
33Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
34Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)
35Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)
36 Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) 
  Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius? 
37 Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? 
38 Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 
39 Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple? 
40Es dona informació sobre la història del municipi?
41Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?
42S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
43Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? 
  Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? 
44Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?
45S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
46S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
47S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
48S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?
49Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
50Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? 
51Es facilita el dret d'accés a la informació pública?
52S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés?