SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

27/06/2023

SUBVENCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS

Adquisició de 2 equips informàtics i un armari RACK

 

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 26 de juliol de 2022, en el qual s’aproven les bases per a la concessió de les subnvencions per a la digitalització, transformación i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

I segons la Llei General de Subvencions (LGS 38/2003, l’article 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.

 

Nom de l’actuació: Tipus B) Ciberseguretat - 2 equips informàtics i 1 SAI

Pressupost elegible:  3095,00€

Import concedit: 1.816,27€

Percentatge concedit: 56,68%

 

Nom de l’actuació: Tipus C) Ciberseguretat - armari RACK

Presssupost elegible:  3095,00€

Import concedit: 1.816,27€

Percentatge concedit: 56,68%